Mededeling eerste gedeputeerde Luk Lemmens over het Vlaams Regeerakkoord

Op 26 september 2014

In de eerste provincieraad sinds de start van de zomervakantie sprak eerste gedeputeerde Luk Lemmens, woorvoerder van de deputatie over het Vlaams regeerakkoord en de gevolgen voor de provincie. De tekst vindt u hier intergraal terug:

Geachte gouverneur,

Geachte voorzitter,

Geachte raadsleden,

Collega’s,

Het Vlaams Regeerakkoord heeft voor het provinciale bestuursniveau heel wat gevolgen. Concreet stelt het Vlaams Regeerakkoord dat de provincies verder zullen afgeslankt worden, dat de provincies niet langer persoonsgebonden bevoegdheden zullen uitoefenen, ook niet diegene die met de sectorale decreten in 2012 aan ons zijn toegewezen. De persoonsgebonden bevoegdheden zullen worden overgenomen door de Vlaamse overheid en door de gemeentebesturen. De provincies zullen ook niet langer bovenlokale taken en initiatieven uitvoeren in steden met meer dan 200.000 inwoners, concreet voor onze provincie gaat het hierbij om de Stad Antwerpen.

Ondertussen heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen de VVP en de minister voor Binnenlands bestuur. De minister verklaarde dat nog dit jaar een tijdspad zal worden uitgeschreven met een gefaseerde invoering van de voorziene bevoegdheidsoverdrachten. De minister verklaarde ook dat bij de overdracht van bevoegdheden dit in zijn geheel zal gebeuren: dat betekent met behoud van personeel, infrastructuur en werkingsmiddelen.

Er is dus nog veel onduidelijkheid collega’s, al zijn de grote lijnen duidelijk. Zo weten we ook dat vanaf volgend jaar het provinciefonds wordt stopgezet, wat voor onze provincie neerkomt op 11 miljoen euro.  Een inspanning die offers zal vergen, die deze deputatie dit jaar nog aan de raad zal voorleggen.

Collega’s,

De laatste maanden heeft iedereen wel een visie op het provinciaal bestuur ontwikkeld. Zoals u weet zijn die visies uiteenlopend, ook binnen deze deputatie. We zouden hier dan ook uren kunnen discussiëren over de toekomst van de provincies, maar u weet even goed als ik dat wij ons lot niet in eigen handen hebben. Het is in het Vlaams parlement dat er over onze toekomst beslist wordt en het is daar dat het debat gevoerd moet en zal worden.

Collega’s,

Deze deputatie zal haar verantwoordelijkheid nemen als een constructief partner. Deze provincie heeft de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd op tal van vlakken, heel wat projecten gelanceerd en instellingen uitgebouwd van internationaal niveau. Deze deputatie zal er op toezien dat dit werk niet verloren gaat.

Ik denk dan in de eerste plaats aan ons personeel. Het is belangrijk dat de expertise die zij hebben opgebouwd ook na de hervormingen bewaard blijft en ingezet wordt. Onze provincie heeft heel wat enthousiast en bekwaam personeel en het is belangrijk dat zij hun werk kunnen voortzetten, ook in een andere bestuurlijke context. Voor deze deputatie primeert de inhoud op de structuur en wij zullen er alles aan doen dat de inhoud niet het slachtoffer wordt van de structuurhervormingen.

Ik dank u.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is