Provincieraad buigt zich over budget 2015

Op 10 december 2014

De deputatie legt aan de provincieraad een begroting in evenwicht voor maar het werd een moeilijke evenwichtsoefening. De provincie kiest er immers voor om ook in 2015 geen belastingverhoging in te voeren. Door het afschaffen van het Vlaams provinciefonds slinkt echter het jaarlijks budget opnieuw met 11 miljoen euro, zijnde 5% van het totaalplaatje.

Het provinciebestuur blijft overtuigd van het nut – en de noodzaak - van haar taken en de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom werd er gekozen om de besparingen te spreiden en 5 procent te besparen over de middelen van alle beleidsdomeinen heen. Door het niet automatisch vervangen van gepensioneerden en vertrekkers worden 50 functies niet meer voorzien en dalen de loonkosten. Naakte ontslagen worden vermeden door maximaal in te zetten op interne mobiliteit binnen de organisatie. Ook het politieke niveau levert zijn bijdrage aan de besparing door 250.000 euro in te leveren op de kabinetten van gedeputeerden en het verlagen van de subsidies aan de fracties en de politieke partijen (-13%).

De provincie kiest er voor de geplande investeringen maximaal te vrijwaren. Op het vlak van mobiliteit trekt de provincie volop de kaart van de bovenlokale fietsinfrastructuur, de fietsostrades. Een andere belangrijke investering is een tweede oefenplaat voor de gespecialiseerde brandweeropleidingen bij Campus Vesta in Ranst. Daarnaast zijn er middelen voorzien voor renovatie van onroerend erfgoed waaronder de kathedralen, een bijdrage aan de bouw van een ingenieursgebouw van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk en een depotruimte voor het Fotomuseum. Bij de provinciale scholen zitten de renovatie PTS Mechelen, een nieuwe vleugel PITO Stabroek en de verdere bouw van Campus wetenschap en techniek van de AP Hogeschool in de pijplijn. De provincie zet ook in op betere waterinfrastructuur. Het voorbije jaar nam de provincie het beheer van waterlopen van 3e categorie over van maar liefst 62 gemeenten.

Naar aanleiding van de Interne Staatshervorming en het Vlaamse regeerakkoord, zal de provincie ook in onderling overleg met de Vlaamse regering de nodige inspanningen doen voor het correct overhevelen van taken naar andere bestuursniveaus of organisaties. Uitgangspunt blijft dat dit niet ten koste mag gaan van de dienstverlening aan de burger. Het Provinciaal Centrum voor Metabole Aandoeningen (PCMA), dat ondermeer aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen opspoort via het bloedkaartje, moet gefaseerd overgaan naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Daarnaast moeten in 2015 het Centrum voor Toegankelijkheid en de provinciale tolk- en vertaaldienst overgaan naar Vlaanderen. Gezien Vlaanderen in 2015 de middelen hiervoor schrapte bij de provincies, gaat de deputatie er van uit dat de Vlaamse regering woord houdt door ook de dienstverlening en personeelsleden over te nemen.

In 2014 nam de provincie in het kader van haar grondgebonden bevoegdheden de werking over van de Vlaamse bosgroepen, regionale landschappen, Monumentenwacht en Logeren in Vlaanderen. De financiering verliep toen via het provinciefonds. Nu het provinciefonds wegbespaard wordt, zal de provincie de financiering van deze verdienstelijke initiatieven uit eigen middelen verderzetten. Principieel blijft de provincie echter wel van oordeel dat Vlaanderen de aan de provincie hiertoe beloofde middelen moet blijven uitbetalen. Daarom behoudt ze in haar begroting een vordering op Vlaanderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is