Lokale inspraak in opmaak PRUP Olympiadelaan Herentals

Op 29 september 2018

Het kleinstedelijke gebied Herentals en de Nete met haar overstromingsrisico komen samen in het projectgebied Olympiadelaan. Het voorzien van ruimte voor stedelijke functies in evenwicht met recreatie, natuur en water, is de uitdaging. De provincie betrekt de burger en lokale partners bij die keuzes en geeft hen een kans op inspraak bij de opmaak van het definitieve Provinciaal Uitvoeringsplan (PRUP). 

De provincie Antwerpen is bevoegd voor de afbakening van kleinstedelijke gebieden zoals Herentals. Afgelopen donderdag, 27 september 2018, bakende de provincieraad voor Herentals definitief het gebied af waar een stedelijk beleid gevoerd moet worden. Ze vertaalde dat concreet in zes PRUP’s. Een zevende PRUP gaat over het gebied tussen de Olympiadelaan en de ring. Hier komen verschillende beleidsvisies en ruimtevragen samen: water, recreatie, natuur, erfgoed, infrastructuur, wonen en andere stedelijke voorzieningen. Om die harmonieus in te plannen, zijn bepaalde keuzes nodig.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Planning, licht toe: “Einde dit jaar start de provincie de procedure voor aanmaak van een definitief PRUP Olympiadelaan. We betrekken de burgers en lokale partners daarin ten volle en geven hen inspraak. Daarom starten we dit participatieproject. Vandaag informeren we de deelnemers over de context en de randvoorwaarden van het project. Diverse meningen en uiteenlopende visies komen aan bod. Daarna kunnen de deelnemers alternatieve suggesties aanbrengen, en/of overleggen wat de beste keuzes voor de toekomstige ontwikkeling zijn. Zo scheppen we een duurzaam lokaal draagvlak voor de toekomst. Dit is een eerste stap in een langetermijnsvisie, maar ik ben blij dat we deze stap effectief samen middenin het werkveld zetten.’ 

Eerste stap in het participatietraject
In het participatieproject rond het PRUP Olympiadelaan Herentals voorzag de provincie een informatie- en inspraakmoment middenin het ontwikkelingsgebied. Deelnemers waren breed gerecruteerd via een oproep in de pers en het stadsmagazine. Ook diverse adviesraden en uiteenlopende belangengroepen waren persoonlijk uitgenodigd. Zaterdag informeerden zich 91 deelnemers over de diverse mogelijkheden en de randvoorwaarden van het project. Via interactieve workshops bespraken zij de beste keuzes qua ruimtelijke invulling. Met respect voor ieders visie en steeds open voor alternatieven, hoopt de provincie Antwerpen een gedragen consensus te bereiken. Die wordt later opnieuw voorgelegd aan alle betrokken partijen.

Gedeputeerde Luk Lemmens meent: “De inbreng van deze participatiegroep is uitermate belangrijk. Hun medewerking aan het proces levert voor de provinciale dienst Ruimtelijke Planning een sterke basis voor een gedragen definitief PRUP voor deze site”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is