Provincies zeer ambitieus om werk te maken van grondgebonden bevoegdheden

Op 5 december 2016

De Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) heeft zaterdag tijdens een colloquium in Leuven de ambitienota 'Troeven op tafel - Provincies zelfbewust!' voorgesteld. Vanaf 2018 zijn de provincies enkel nog bevoegd voor grondgebonden bevoegdheden. Maar die rol willen ze op een ambitieuze manier invullen. De nota werd na afloop ondertekend door de voorzitters van de vijf provincieraden.

VVP-voorzitter en Antwerps gedeputeerde Luk Lemmens stelde dat de provincies met deze nota 'de tijd van verslagenheid en zelfs woede achter zich willen laten'. De provincies blijven immers bevoegd voor materies zoals ruimtelijke planning, waterbeleid en de omgevingsvergunning. “En ook dat zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst waar de provincies het verschil kunnen maken. De nakende bevolkingsgroei, de toenemende druk op de schaarse open ruimte, het verzoenen van wonen en bedrijvigheid. Het zijn immers vraagstukken waar onze samenleving steeds vaker mee geconfronteerd wordt", aldus Lemmens.

Vanaf 2018 zal gebiedsgerichte samenwerking met gemeentebesturen meer dan ooit de kerntaak van provinciale besturen worden. De provincies ambiëren in dit gebiedsgericht beleid een rol van spilfiguur en regisseur. Lemmens stelde tevens dat een decreet over interbestuurlijke samenwerking noodzakelijk is om duidelijkheid te scheppen in de huidige 'bestuurlijke verrommeling'. Provincies zullen ook zelf beter en meer gestructureerd moeten gaan samenwerken. Hij wees in dit verband op de goede samenwerking tussen Vlaams-Brabant en Antwerpen voor de aanleg van een fietssnelweg van Essen tot Brussel.

Om de overgang naar de afgeslankte provincies vlot te laten verlopen deed Lemmens voorts nog een oproep aan de Vlaamse regering 'om eindelijk duidelijkheid te scheppen voor ons personeel en ons beleid en hierbij de gemaakte beloftes na te komen'. "Enkel zo zorgen we ervoor dat deze bestuurlijke hervorming geen verarming betekent voor onze mensen en voor iedereen die afhangt van het provinciale beleid en provinciale initiatieven", aldus de VVP-voorzitter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is